Advies

Hulp bij het behartigen van Uw belangen

 

"Prettig wonen in Zeewolde" is en blijft het devies van de lokale partij BurgerBelang.

Ook buiten de raadzaal kunnen wij met onze kennis van en ervaring in de lokale politiek helpen als u vindt dat door besluiten van de lokale overheid uw belang wordt geschaad.

 

BEZWAARPROCEDURE

 

Er is een overheidsbesluit waarin bezwaar en beroep is opengesteld (staat onderaan het besluit) nodig om als startpunt te dienen voor een bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift wordt gericht aan de overheidsinstantie (meestal college) die het besluit heeft genomen. Deze stuurt bericht van ontvangst.

 

NB: Het kan zijn dat er in het besluit een beroepsorgaan is genoemd waaraan het bezwaar moet worden gericht.

 

Richten aan:

Het college van B&W van de gemeente Zeewolde

Raadhuisplein 1

3890 AA Zeewolde

 

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend, waarbij het verstandig is om aan te geven dat je een mondelinge toelichting wil geven bij de hoorzitting. Als je dit achterwege laat dan kan de bezwaarschriftencommissie een besluit nemen op de stukken, waarbij zij zich zelf een beeld vormen over de mate van schade/overlast/enz.

 

BEROEPPROCEDURE BIJ DE BESTUURSRECHTERBEROEPPROCEDURE BIJ DE BESTUURSRECHTER

 

Het beroep bij de bestuursrechter heeft geen opschortende werking voor werkzaamheden. Maar zolang de beroepstermijn loopt en tot het beroep heeft gediend ligt juridisch de zaak wel stil. Bijvoorbeeld: de notaris kan geen grondakte of een koopakte laten passeren. Weer is de VVE geen partij, maar alleen de benadeelde burger zelf.

Zodra beroep is ingesteld staat de weg naar de Voorzieningenrechter open om te voorkomen dat er activiteiten ontstaan die niet, of tegen grote kosten, kunnen worden teruggedraaid.

Na de uitspraak van de bestuursrechter staat nog beroep open bij de Raad van State. De procedure enz wordt vermeld bij de uitspraak van de Bestuursrechter

 

Aan de Bestuursrechter

Van de Arrondissementsrechtbank in Zwolle

Postbus 10067

8000GB Zwolle

 

DE VOORZIENINGENRECHTER     

Om werkzaamheden te laten stoppen is een Voorlopige Voorziening nodig.

Zodra je weet dat de werkzaamheden starten, of als ze net zijn gestart, is een beroep op de Voorzieningenrechter mogelijk (bij de rechtbank in Zwolle). Weer door de particulier.

De Voorzieningenrechter kan de aanvraag afwijzen omdat hij vindt dat de bezwaarde in geringe mate of helemaal niet wordt geschaad.

 

Aan de Voorzieningenrechter

Van de Arrondissementsrechtbank in Zwolle

Postbus 10067

8000GB Zwolle

 

BEROEP BIJ DE NATIONALE OMBUDSMAN

Ontvankelijk is een verzoek tot het instellen van een onderzoek naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. Voordat de Ombudsman kan worden ingeschakeld dient de verzoeker een klacht in bij het betrokken bestuurorgaan. NB: Het gaat dus niet om een besluit waartegen bezwaar of beroep is opengesteld, maar om een klacht over een handelwijze.

Behalve naam, adres en dagtekening bevat het verzoek:

-een omschrijving van de gedraging en een aanduiding van degene wie het betreft;

-de gronden van het verzoek;

-de wijze waarop de klacht is ingediend en de reactie van het bestuursorgaan daarop;

 

Nationale Ombudsman 0800-335555    Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 151

 

De Nationale Ombudsman

Postbus 93112

2509AC Den Haag